Posted by: chutiwan | มิถุนายน 29, 2010

ข้อสอบภาษา HTML

                          แบบทดสอบก่อนเรียน                       

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย X (กากบาท) ลงในกระดาษคำตอบ  ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ เวลา 40 นาที

       1. เอชทีเอ็มแอล ( HTML) คืออะไร

                        ก. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมการแสดงเอกสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                        ข. วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                        ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเอกสารเว็บบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                        ง. ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

        2. ข้อใดคือนามสกุลของแฟ้มข้อมูลเอกสารภาษาเอชทีเอ็มแอล ( HTML) ที่สามารถแสดงผลผ่านระบบเครือข่าย

            อินเทอร์เน็ต ( Internet )

                        ก.   .gif

                        ข.   .txt

                        ค.   .doc

                        ง.     .html

        3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลนั้นจะต้องขึ้นต้น และลงท้ายด้วยคำสั่งในข้อใด

                        ก. <Html>… </Html>

                        ข. [Html]… [/Html]

                        ค. <Begin>… </begin>

                        ง. [Begin]…. [/Begin]

        4. คำสั่ง <Title>  </Title> ใช้สำหรับระบุเกี่ยวกับเอกสารเอชทีเอ็มแอลในส่วนใด

                        ก. เนื้อหาของเอกสาร

                        ข.ส่วนหัวหรือชื่อเรืองของเอกสาร

                        ค.ส่วนคำสั่งของเอกสาร

                        ง.ส่วนการปิดท้ายของเอกสาร

        5. ถ้าต้องการสร้างเส้นคั่นทางแนวนอน อยู่กึ่งกลางหน้าจอ  โดยมีความยาวเท่ากับ 500 พิกเซลและหนาเท่ากับ

                        15 พิกเซล จะใช้คำสั่งใด

                        ก. <HR Align=center Width=500 Size=15>

                        ข.<HR Size =15 Width=500 Align=center >

                        ค. <HR Align=center Size =500 Width =15>

                        ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

        6. คำสั่งที่ใช้สำหรับการจัดการย่อหน้าคือข้อใด

                        ก.  <B>

                        ข. <Br>

                        ค. <P>

                        ง.  <U>

        7. ข้อใดคือคำสั่งสำหรับกำหนดข้อความให้เป็นตัวหนา

                        ก.  <U> กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา <U>

                        ข. <BR> กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา <BR>

                        ค. <B> กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา </B>

                        ง.  <I> กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา </I>

        8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง <SMALL>

                        ก. เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ตัวอักษรมีขนาดเล็กที่สุด

                        ข .เป็นคำสั่งที่ทำให้ขนาดของตัวอักษรลดลง 1 ระดับ

                        ค .เป็นคำสั่งที่อยู่ในส่วนของเนื้อความของเอกสารเอชทีเอ็มแอล

                        ง .เป็นคำสั่งที่เป็นแบบป้ายระบุ / ปิด คือต้องมีคำสั่งจบเสมอ

        9. จากชุดของคำสั่งต่อไปนี้

<OL >

        <LI> มกราคม

                               <LI> กุมภาพันธ์

</OL>

       ผลลัพธ์ที่ได้จากการแสดงผลคือข้อใด

                        ก. a มกราคม

                             B กุมภาพันธ์

                        ข. 1 มกราคม

                             2 กุมภาพันธ์

                        ค. ๑ มกราคม

                             ๒ กุมภาพันธ์

                        ง.  I มกราคม

                             II กุมภาพันธ์

        10. คำสั่งใดเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดลักษณะพิเศษของคำสั่ง <OL>

                        ก. คำสั่ง TYPE

                        ข. คำสั่ง START

                        ค. คำสั่ง CENTER

                        ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

        11. แฟ้มข้อมูลรูปภาพในข้อใด นิยมใช้ประกอบในการสร้างเว็บเพจ

                        ก.  .JPEG

                        ข.  .GIF

                        ค.  .BMP

                        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข

        12. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลรูปภาพ

                        ก. Sample.jpg

                        ข. Computer.gif

                        ค. Mouse.bmp

                        ง. printer.html

        13. ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแทรกรูปภาพในเอกสารเว็บ

                        ก. <img src=”computer.gif”>

                        ข. <src=”computer.gif”>

                        ค. <img src> “computer.gif” </src>

                        ง. <img src> computer.gif </img>

        14. คำสั่งใดเป็นการกำหนดแฟ้มข้อมูลรูปภาพ โดยแสดงผลให้มีความละเอียดต่ำด้วย

                        ก.  <IMG src=”computer.gif” alt=”notebook.gif”>

                        ข. <IMG src=”computer.gif” lowsrc=”notebook.gif”>

                        ค. <IMG src=”computer.gif” align=”notebook.gif”>

                        ง. <IMG alt=”notebook.gif”>

        15. หากต้องการกำหนดความสูงของรูปภาพที่แสดงผลในเอกสารให้มีความสูง 200 พิกเซล จะต้องใช้งานคำสั่งตรงกับข้อใด

                        ก.  <IMG src=”plam.jpg” width=”200”>

                        ข. <IMG src=”plam.jpg” height=”200”>

                        ค. <IMG src=”plam.jpg” border=”200”>

                        ง. <IMG src=”plam.jpg” align=”200”>

        16. คำสั่งในข้อใด คือคำสั่งสำหรับกำหนดพื้นหลังของเอกสารเว็บให้เป็นรูปภาพได้ถูกต้อง

                        ก. <Html Background=”bg1.jpg”>

                        ข. <Title Background=”bg1.jpg”>

                        ค. <Body Background=”bg1.jpg”>

                        ง. <Img Background=”bg1.jpg”>

       17. คำสั่งในข้อใดเป็นคำสั่งเปิดและปิดในการสร้างตาราง

                        ก. คำสั่ง <Table> และคำสั่ง </Table>

                        ข. คำสั่ง <Caption> และคำสั่ง </Caption>

                        ค. คำสั่ง <Tr> และคำสั่ง </Tr>

                        ง. คำสั่ง <Td> และคำสั่ง </Td>

        18. คำสั่งในข้อใดเป็นการกำหนดข้อมูลคอลัมน์ในตาราง

                        ก. คำสั่ง <Tr>

                        ข. คำสั่ง <Td>

                        ค. คำสั่ง <Th>

                        ง. คำสั่ง <Table>

        19. การกำหนดเส้นขอบของตารางใช้คำสั่งใดเป็นตัวกำหนด

                        ก. คำสั่ง  HR

                        ข. คำสั่ง  BR

                        ค. คำสั่ง  Border

                        ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

        20. คำสั่ง Bordercolor เป็นคำสั่งในข้อใด

                        ก. กำหนดสีขอบของพื้นตาราง

                        ข. กำหนดสีของเส้นขอบตาราง

                        ค. การเพิ่มสีของตัวอักษรภายในตาราง

                        ง. การทำลวดลายของเส้นขอบตาราง

        21. การกำหนดสีพื้นของตารางใช้คำสั่งในข้อใด

                        ก. คำสั่ง Backgroundcolor

                        ข. คำสั่ง Bordercolor

                        ค. คำสั่ง Bgcolor

                        ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

        22. ในการกำหนดให้ตารางอยู่กึ่งกลางของจอภาพต้องใช้คำสั่งในข้อใด

                        ก. <Table> Align=Middle </Table>

                        ข. <Table> Align=Center </Table>

                        ค. <Table  Align=Middle> </Table>

                        ง . <Table  Align=Center> </Table>

        23. ข้อใดใช้คำสั่งเชื่อมโยงเอกสารได้อย่างถูกต้อง

                        ก. คำสั่ง <A Href > “Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล </Href>

                        ข. คำสั่ง < A Link=”Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล </A>

                        ค.คำสั่ง < A Href=”Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล </A>

                        ง.คำสั่ง < A Link=”Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล </Link>

        24. คำสั่งในข้อใดที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง <A> เพื่อระบุเอกสารที่ต้องการเชื่อมโยงไป

                        ก. คำสั่ง Href

                        ข. คำสั่ง Link

                        ค. คำสั่ง Target

                        ง. คำสั่ง Mailto

        25. ข้อใดเขียนคำสั่งของการเชื่อมโยงแบบอี-เมล์ได้ถูกต้อง

                        ก.  < A Mail=”chutiwan@thaimail.com” Target=_Blank> E-mail คลิกที่นี่ </A>

                        ข.< A Href Mail=chutiwan@thaimail.com>  E-mail คลิกที่นี่ </A>

                        ค.< A Href=”chutiwan@thaimail.com”> E-mail คลิกที่นี่ </A>

                        ง.< A Href=”Mailto:chutiwan@thaimail.com”> E-mail คลิกที่นี่ </A>

        26. ข้อใดเป็นการใช้งานคำสั่งในการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยรูปภาพได้อย่างถูกต้อง

                        ก. <A Img Src “Flower.gif”> รูปภาพ </A>

                        ข. <A Href Img Src=“Flower.gif”> รูปภาพ </A>

                        ค. <A Href=”Flower.gif”>  <Img Src=“Index.html”> </A>

                        ง. <A Href=”Index.html”> <Img Src=“Flower.gif”> </A>

        27.  คำสั่งในข้อใด ใช้สำหรับระบุชื่อของตำแหน่งในการเชื่อมโยงเอกสาร

                        ก. คำสั่ง Pointer

                        ข. คำสั่ง Name

                        ค. คำสั่ง Link

                        ง. คำสั่ง Target

        28. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกันใช้สัญลักษณ์ในข้อใด

                        ก. สัญลักษณ์ *

                        ข. สัญลักษณ์ #

                         ค.สัญลักษณ์ %

                        ง.สัญลักษณ์  @

        29. คำสั่งเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการสร้างเฟรม (Frame) คือข้อใด

                        ก. คำสั่ง <Frame>

                        ข. คำสั่ง <Frameset>

                        ค. คำสั่ง <FrameBorder>

                        ง. คำสั่ง <FrameBody>

        30. การกำหนดค่าขนาดของเฟรมกำหนดค่าในข้อใด

                        ก. พิกเซล  ( Pixel )

                        ข. จุด  ( Dot )

                        ค. เปอร์เซนต์ ( % )

                        ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

        31. ถ้าต้องการกำหนดให้มีเฟรมในแนวนอน 1 เฟรม  และแนวตั้ง 2 เฟรม  จะใช้คำสั่งในข้อใด

                        ก. <Frameset Cols=”50, * ,50”)

                        ข. <Frameset Rows=”50” Cols=”50, *”)

                        ค. <Frameset Cols=”50” Rows=”50, *”)

                        ง. ไม่มีข้อถูก

        32. คำสั่งใดเป็นคำสั่งที่กำหนดให้ไม่สามารถทำการปรับขนาดของเฟรมได้

                        ก. <Frame Noresize>

                        ข. <Frame Solid>

                        ค. <Frame Fix>

                        ง.  <Frame Fixsize>

        33. การกำหนดเส้นขอบของเฟรม  สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่งในข้อใด

                        ก. <Frame FrameBorder=Yes>

                        ข. <Frame Border=Yes>

                        ค. <Frameset FrameBorder=Yes>

                        ง. <Frameset Border=Yes>

        34. การกำหนดค่าของเส้นขอบเฟรมต้องกำหนดด้วยค่าในข้อใด

                        ก. yes

                        ข. no

                        ค. auto

                        ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

        35. การสร้างเว็บเพจที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้เว็บเพจได้นั้น  ต้องมีการกำหนดอะไรในการรับส่งข้อมูล

                        ก. การใช้เฟรม ( Frame )

                        ข. แบบฟอร์ม ( Form )

                        ค.  การสร้าง List

                        ง. การสร้าง Background

        36. ถ้าต้องการปรับขนาดของช่องรับข้อมูลในเว็บเพจต้องกำหนดด้วยแอตทริบิวต์ใด

                        ก. Size

                        ข. Value

                        ค. Input

                        ง. Type

        37. ข้อใดถูกต้องในการสร้างช่องรับข้อมูลประเภท  Password

                        ก.  <Input type=”text”>

                        ข. <Input type=”submit”>

                        ค.<Input type=”password”>

                        ง.<Input type=”reset”>

        38. คำสั่งแอตทริบิวต์ใดเป็นการนำรูปภาพมาใช้แทนปุ่ม  Submit

                        ก. SRC

                        ข. IMAGE

                        ค. VALUE

                        ง. NAME

        39. ถ้าต้องการปรับขนาดของช่องรับข้อมูลประเภท text area ต้องใช้คำสั่งแอตทริบิวต์ใด

                        ก. cols

                        ข. rows

                        ค.cols และ rows

                        ง. wrap

        40. ช่องรับข้อมูลประเภท checkbox ถ้าต้องการให้ปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าช่องโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องคลิกเลือก 

              เราต้องเพิ่มแอตทริบิวต์ใด

                        ก. checkbox

                        ข. checked

                        ค. textarea

                        ง.gender

Advertisements

Responses

 1. ขอบคุณสำหรับข้อสอบนะครับ ^^

 2. ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้นะ ครับ

 3. สวัสดีค่ะ อ.ชูติวรรณ อ.ทำข้อสอบได้ดีมาก เพราะ ไม่ยากจนเกินไปเหมาะแก่การเรียนรู้ สวัสดีค่ะ

 4. สวัสดีค่ะ อาจารย์ ชูติวรรณ อาจารย์ทำข้อสิบได้ดีมาก เหมาะสมกับนักเรียนที่จะได้ทำ สวัสดีค่ะ

 5. สวัสดีค่ะ อาจารย์ชูติวรรณ อาจารย์ทำข้อสอบได้ตรงกับที่เรียนมามาก ทำข้อสอบได้ดีมากไม่ยากเกินไปด้วย

 6. สวัสดีตอนเช้าค่ะ หนูขอขอบคูณสำหรับข้อสอบที่ทำขึ้นเพื่อให้พวกหนูได้ทำข้อสอบ และได้เรียนรู้เพิ่มเติม

 7. สวัดดีคระอาจารย์ชูติวรรณ ขอบคูณสำหรับขอสอบค่ะ

 8. สวัดดีคะอาจารย์ ชูติวรรณ ชอบข้อสอบของอาจารย์มากเลยคะขอบคุณที่เอาข้อสอบมาให้ทำนะคะ

 9. ข้อสอบของอาจารย์หนูชอบมากๆคะ ทำให้หนูรู้จักอะไรมากมาย ขอบคุณนะคะ

 10. รักนะอาจารย์


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

 • ไม่มีหมวดหมู่
%d bloggers like this: